Stanovy Školního žákovského parlamentu ZŠ Jana Šoupala 1609:

 

1.    Členové školního žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně, vždy na začátku školního roku z 5. - 9. ročníku.

2.    Koordinací práce školního žákovského parlamentu jsou vedením školy pověřeni dva učitelé.

3.    Školní žákovský parlament se schází alespoň jednou měsíčně nebo dle potřeby.

4.    Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu.

5.    Všichni členové školního žákovského parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. 

6.    Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání a rozhodnutích, ke kterým parlament dospěl.

7.    Rozhodnutí školního žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky školy závazná.

8.    Školní žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogů či jiných zaměstnanců školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.

9.    Z každého jednání školního žákovského parlamentu je proveden zápis.

10.  Jednání žákovského  parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i učitelé školy. 

 

 

Žákovský parlament má povinnost:

1.    Prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy.

2.    Respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování.

3.    Dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst.

4.    Přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy.

5.    Být reprezentantem školy.


Žákovský parlament má právo zejména:

1.    Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti.

2.    Podílet se aktivně na veškerém životě školy.

3.    Přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím.

 

Cíl žákovského parlamentu:

  1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
  2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
  3. Připomínat dodržování školního řádu.
  4. Pomáhat s organizací akcí tříd.
  5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
  6. Prezentovat svoji práci ve školním časopise a na webových stránkách školy.

 


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751


ID datové schránky my9mqua

Kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou