Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 pro děti narozené
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní docházkou

 

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, č. j.: MSMT-12639/2020-1 bude zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti dítěte, pouze formální část zápisů, motivační část se uskuteční po ukončení mimořádných opatření prostřednictvím setkání se zapsanými dětmi, zaměřeného na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

Termín: 15. – 24. 4. 2020
 

Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby, přičemž ve všech případech je součástí přihlášky řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti a kopie rodného listu dítěte:

1. do datové schránky školy (my9mqua)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zssoupala@email.cz

3. poštou na adresu Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace, Jana Šoupala 1609/6, Poruba, 708 00, Ostrava, při tomto zůsobu doručení nutno odeslat nejpozději dne 22. 4. 2020 (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) 

4. přímým vhozením do schránky na škole - tento způsob z bezpečnostních důvodů jako nejjednodušší preferujeme

5. pokud nelze jinak, osobním podáním s dodržením níže uvedených podmínek a v těchto termínech:

15. 4. - 23. 4. 2020  od  7:00 -  9:00 hod.
                                od 14:00 - 16:00 hod.

            24. 4. 2020  od  7:00 -   9:00 hod.

 • Aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, je nutné se předem objednat na určitou hodinu. To je možné učinit prostřednictvím rezervačního systému.  Rodiče, kteří přijdou bez předchozí domluvy, budou dítě moci zapsat v nejbližším volném čase.
 • S sebou je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
 • V případě, že podáte přihlášku dle bodů 1 - 4, bude na Vámi uvedený email zasláno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení
 • Přihlášku je možné vyplnit elektronicky přímo v rezervačním systému  a následně vytisknout nebo stáhnout na webových stránkách školy  zde
 •  Předem vyplněnou přihlášku můžete přinést i v případě osobního podání, urychlíte tím celý proces zápisu.       
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • V případě, že budete potřebovat poradit, volejte na tel. č. 777 660 367 nebo 724 694 411

Plánovaný počet přijímaných žáků: 40 (2 třídy po 20 žácích). Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy. Další kritéria v tomto pořadí:
věk dítěte, sourozenec stávajícího žáka, loňský odklad na naší ZŠ

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

V případě, že budou zákonní zástupci pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

1) žádost o odklad povinné školní docházky (možno vytisknout přímo v rezervačním systému, ke stažení na zde nebo obdržíte ve škole)

2) doporučení Školního poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, dále jen PPP, speciálně pedagogické centrum, dále jen SPC)

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Všechny tři dokumenty je  nutno odevzdat u zápisu, ve výjimečném případě ( pokud vyšetření dítěte nemohlo proběhnout z důvodu současných mimořádných opatření) po předchozí dohodě doručit ředitelství školy ihned po vystavení.

Bližší informace na tel. č. 777 660 367. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.
V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání (řeší § 34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, Školský zákon) se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ (ve školním roce 2020/2021 bude otevřena na naší ZŠ Šoupala v Ostravě-Porubě při minimálním počtu 10 žáků a maximálním počtu 15 žáků) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí v době zápisu podat přihlášku dle výše uvedených pokynů a navíc doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2014

1) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pro dítě narozené od ledna do června 2015

1) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových stránkách školy a na hlavních vstupních dveří  do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do  30. 4. 2020
Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupcům zasíláno, bude však součástí spisu dítěte ve škole.

Dle § 38 Správního řádu je stanovena možnost nahlížení do spisu dne  28. 4. 2020  8:00 - 12:00 hod. v kanceláři školy.

Informace o zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje o Vás a Vašem dítěti zpracovává škola, Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, i zřizovatel základní školy, Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, jako správci osobních údajů, a to z důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění jejich zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a dle zákona č. 258/2000 Sb. o veřejné ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to především za účelem:

 • organizace zápisu k povinné školní docházce
 • pro zpracování dokumentace za účelem přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 • kontrolu plnění povinné školní docházky

Příjemci osobních údajů jsou v omezeném rozsahu rovněž ředitel školy, poskytovatel informačního systému OVRON, tedy statutární město Ostrava, konkrétně odbor projektů IT služeb a outsourcingu, jakož i jejich externí poskytovatelé IT služeb, kteří technicky zajišťují chod informačního systému pro evidenci dětí, na které se vztahuje povinná školní docházka.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Obecným nařízením EU 679/2016 (GDPR) a Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte na škole a po skončení školní docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).

V případě podezření z porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracováváme, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností základní školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány výše.

Spádová oblast naší školy:

Badatelů
Bedřicha Nikodéma
Heyrovského
Jana Šoupala
Jasmínová
Jiřinková
Kosmická
Miroslava Bajera
náměstí Antonie Bejdové
náměstí Václava Vacka 1671 – 1675, 6044, 6045
Plk. Rajmunda Prchaly 4475, 4479, 4480, 4485 - 4489
Podroužkova 6046 – 6049
Svojsíkova
U školky
Zdeňka Štěpánka

 

V Porubě dne 24. března 2020

Ing. Milan Chalupa, ředitel školy

 

Pro větší informovanost rodičů připravilo MŠMT  Desatero pro rodiče