Informace pro žáky 9. tříd - přijímací řízení na střední školy

Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku
č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách. V případě, že není uchazeč přijat, střední škola zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 22. dubna. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení, potvrdí uchazeč zájem o studium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí prostřednictvím zápisového lístku, který vydává základní škola. Zápisový  lístek uplatní uchazeč jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může  vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. V případě, že je jeho odvolání úspěšné, a taktéž v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru
s talentovou zkouškou byl následně přijat do ostatních oborů  vzdělání.

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

 • 2 přihlášky
 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11. 2018
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – leden 2019
 • talentové zkoušky - leden 2019
 • v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do ostatních oborů

Základní informace o státních přijímacích zkouškách

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy agenturou CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou  doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen zveřejnit do ledna 2019 na svých webových stránkách.

Termíny přijímacích zkoušek:

První řádný termín - čtyřleté obory                                            12. dubna 2019
První řádný termín - šestileté a osmileté obory                           13. dubna 2019
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                                          16. dubna 2019

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory                          17. dubna 2019
Náhradní termín - čtyřleté obory                                                10.-11. května 2019

Zápisové lístky:

 • vydává základní škola
 • odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů  od oznámení o přijetí (zveřejnění rozhodnutí)
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou  (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Další kola přijímacího řízení:

 • počet kol přijímacího řízení není omezen
 • zcela v režii střední školy
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola

Kde můžete získat základní informace k výběru střední školy?

 1. V každoročně aktualizované publikaci:  Atlas školství (žáci získávají zdarma).
 2. Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří.
 3. Návštěvou akce Středoškolák,vysokoškolák 30. 11. a 1. 12. 2018 na Černé louce, pavilon A.
 4. Pomoc při řešení profesionální orientace žáků 9. třídy - konzultace v PPP nebo na Úřadě práce.
 5. Veletrh středních škol v Avionu Ostrava 2. 11. 2018 od 10:00 - 18:00
 6. Na webových stránkách středních škol a dalších institucí.

Užitečné odkazy:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

www.uiv.cz
www.msmt.cz
www.scio.cz
www.poskole.cz
www.skolaonline.cz
www.infoabsolvent.cz