Informace pro žáky 9. tříd - přijímací řízení na střední školy

Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách. V případě, že není uchazeč přijat, střední škola zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení, potvrdí uchazeč zájem o studium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí prostřednictvím zápisového lístku, který vydává základní škola. Zápisový  lístek uplatní uchazeč jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může  vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. V případě, že je jeho odvolání úspěšné, a taktéž v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do ostatních oborů  vzdělání.

Základní informace

 • podávají se 2 přihlášky
 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11. 2019 (obory s talentovou zkouškou), do 1. března 2020 (ostatní obory)
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. ledna 2020
 • talentové zkoušky - leden 2020
 • podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo podání 2 přihlášek do ostatních oborů


Termíny přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020


Základní informace o státních přijímacích zkouškách

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Zápisové lístky:

 • vydává základní škola
 • odevzdání zápisového lístku SŠ do 10 pracovních dnů  od oznámení o přijetí (zveřejnění rozhodnutí)
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou  (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).


Další kola přijímacího řízení:

 • počet kol přijímacího řízení není omezen
 • zcela v režii střední školy
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola


Kde můžete získat základní informace k výběru střední školy?

 1. V každoročně aktualizované publikaci:  Atlas školství (žáci získávají zdarma).
 2. Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří.
 3. Návštěvou akce Středoškolák,vysokoškolák 6. - 7. 12. 2019 na Černé louce, pavilon A ( https://www.stredoskolakvysokoskolak.cz/ )
 4. Pomoc při řešení profesionální orientace žáků 9. třídy - konzultace v PPP nebo na Úřadě práce.
 5. Veletrh středních škol v Avionu Ostrava 8. 11. 2019 od 10 do 17 hodin.
 6. Na webových stránkách středních škol a dalších institucí.
 

Dny otevřených dveří:

Dny otevřených dveří – DOD – u každé střední školy v Atlase školství 2020/2021

Na této stránce zobrazeno 81 středních škol a jejich DOD v Moravskoslezském kraji.


Užitečné odkazy:

https://infoprokarieru.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz/

www.uiv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.poskole.cz

www.skolaonline.cz

www.infoabsolvent.cz

 

 

Brožura Nabídka oborů vzdělávání na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

V elektronické verzi je dostupná na tomto odkaze:

 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/publikace-o-nabidce-oboru-na-strednich-skolach-125918/

 

Nabízená oborová struktura v tištěné a elektronické verzi příručky je platná pro školní rok 2019/2020, pokud ji budou využívat současní žáci 9. tříd, vezměte prosím v potaz změny nabízené oborové struktury středních škol zřizovaných krajem pro rok 2020/2021.