Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

05.01.2014 18:56

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se bude konat na naší škole ve středu 15. ledna 2014 a ve čtvrtek 16.ledna 2014, vždy od 12:00 hod. - 17:00 hod.

Škola je místem, kde Vaše dítě tráví téměř polovinu z celého dne, proto výběr školy je pro každého rodiče velkým rozhodnutím.

Bude-li Vaše dítě spokojené, motivované a pozitivně naladěné na vzdělávání, budete vědět, že jste zvolili správně.

Naše škola již léta bojuje s veřejným povědomím „škola pro fotbalisty“, přitom vedle sportovních tříd se zaměřením na fotbal máme v každém ročníku třídu, kde se vzdělávají děti s různorodými zájmy, které se snažíme podporovat mnoha způsoby (kroužky, účastí v soutěžích, představením pro rodiče, vystoupením na Dnech otevřených dveří …)

Nově bude zahájena výuka anglického jazyka již od 1. ročníku !

Metoda dobrého startu

Je prováděna formou odpoledních setkávání budoucích prvňáčků s vyučujícími 1. tř. v měsících květen – červen. Tato setkávání se konají pod názvem „Skokánek“.  

Tato metoda je užívána v naší škole podle autorky paní PhDr. Jany Swierkoszové , která přednáší na Ostravské univerzitě. Je velmi výbornou metodou pro děti předškolního věku, podporuje rozvoj řeči, sluchového vnímání, hrubé motoriky, grafomotoriky, je velmi úspěšná u dětí se specifickými poruchami učení. Na základě vybrané písničky si o písničce povídáme, poté ji ztvárňujeme pohybem a dále děti vyplňují pracovní listy. Nejen touto konečnou fází  –  užitím jemné motoriky, správného držení pastelky či tužky, se děti  dostávají  snadněji  k dovednostem, které budou potřebovat ve školním prostředí.

Kromě svého základního výchovně vzdělávacího poslání nabízíme Vašim dětem přátelské pracovní prostředí, moderně vybavené učebny, vstřícné učitele, odborníky, kteří budou rozvíjet talent Vašich dětí a pomáhat tam, kde učení nejde snadno za pomoci moderní techniky v odborných učebnách. Stravování je zajištěno ve školní jídelně a děti mohou trávit odpoledne ve školní družině nebo v kroužku.

Pokud čtete tyto řádky, rádi bychom  Vás ujistili, zvolíte-li pro svoje dítě naši školu, bude se celý náš učitelský kolektiv snažit, abyste byli spojeni Vy i Vaše dítě. Rozhodnete-li se zapsat dítě na naši školu, u zápisu je nutné předložit:

  • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
  • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání budou zveřejněny na našich webových stránkách  a na hlavních vstupních dveřích.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

K odkladu je nutno dodat :

-   žádost zákonného zástupce ( obdržíte u zápisu)

-   doporučení Pedagogicko -  psychologické poradny 

-   doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny tři dokumenty je nutno  doručit ředitelství školy nejpozději do 31.5.2014, jinak nelze žádosti o odklad vyhovět.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.

V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.