Volba zástupců do školské rady

19.09.2017 11:13

Dne 4. 10. 2017 proběhne v době od 7:00 do 8:00 a v době 12:30 – 16:30 hodin v Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizaci volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. V řádné lhůtě byli navrženi a souhlasili s kandidaturou pouze 2 stávající zástupci školské rady – paní Radka Kretová a pan Mojmír Žák.

Průběh voleb:

  • Ve vestibulu školy bude umístěna urna pro vhazování hlasovacích lístků budou k dispozici u pověřené osoby ve vestibulu školy.
  • Hlasovací lístek vhodí zákonný zástupce žáka do volební urny ve stanoveném termínu poté, co členové volební komise ověří, zda je volič oprávněn volit.
  • Oprávněný volič volí vybrané kandidáty tak, že na hlasovacím lístku zakroužkuje nejvýše 2 pořadová čísla před jmény kandidátů.
  • Hlasování je tajné, oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci žáků.
  • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  • Volební komise po skončení voleb spočítá hlasy a vyhlásí výsledky voleb. Ke zvolení je třeba aby kandidát získal nejméně 10% hlasů voličů oprávněných volit.

Volba pedagogických pracovníků do školské rady proběhne dne 26.9. 2017.

Zároveň ředitel školy jmenoval volební komisi pro volby do školské rady v tomto složení:

Mgr. Milan Sirý – předseda volební komise

Mgr. Rostislav Václavek, Michaela Holišová – členové volební komise.