Spolupráce na škole

01.03.2017 13:14

Naše škola je zapojena v projektu „Spolupráce na škole“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Cílem tohoto projektu je podpora základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Podpoří se tak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a naší škole tento projekt pomůže také personálním posílením o školního asistenta.

V rámci projektu využíváme možnost personální podpory - nově vzniklá funkce na škole - školní asistent.

Dále je projekt využit pro osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů školy a to formou vzdělávání pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání bude probíhat v těchto oblastech:

 • čtenářská gramotnost
 • matemetická gramotnost
 • cizí jazyk
 • mentoring
 • inkluze ve vzdělávání - rozvoj kompetencí učitelů pro práci s heterogenní skupinou žáků, především se speciálními vzdělávacími potřebami.

Personální podpora - školní asistent

Cílem této podpory je poskytnou dočasnou personální podporu. To umožní škole vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Při výběru žáků ohrožených školním neúspěchem se sledují následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání,
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost
 • nedůslednost ve školní přípravě
 • kázeňské přestupky,
 • nedůsledné rodičovské vedení,
 • socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Žáci byli vybráni ředitelem školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období.

Popis funkce školní asistent

Školní asistent poskytuje zejména základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči. Dle doporučení pedagogů pomáhá žákům při přípravě na vyučování. Pomáhá pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky ohroženými školním neúspěchem. Pomáhá s nabídkou a organizací mimoškolních a volnočasových aktivit. Pomáhá s organizací školních akcí (výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky apod.). Spolupracuje a pomáhá školnímu psychologovi, metodikovi prevence a výchovnému poradci. Pomáhá zaměstnancům školy s administrativní a organizační činností.

Školní asistent splňuje kvalifikační předpoklady jako u pozice asistent pedagoga a to dle zákona o pedagogických pracovnících.

Funkci školního asistenta v naší škole zastává paní Michaela Holišová a to od 1.3.2017 do července 2018.

Profesní rozvoj pedagogů školy - vzdělávání pracovníků

Díky projektu se budou naši pedagogové vzdělávat formou dalšího vzdělávání:

Čtenářská gramotnost

2 pedagogové - DVPP v rozsahu 16 hodin

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin

Matematická gramotnost

2 pedagogové - DVPP v rozsahu 16 hodin

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin

Cizí jazyky

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin

8 pedagogovů - DVPP v rozsahu 56 hodin

Mentoring

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin

Inkluze

2 pedagogové - DVPP v rozsahu 16 hodin